Huishoudelijk Reglement Letskring De Linde- Tilburg

Inschrijving en registratie

1. Inschrijving als lid van de Vereniging LETSKring 'de Linde' wordt bevestigd door ondertekening van een aanmeldingsformulier, waarin men verklaart op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

2. Bij inschrijving geeft het nieuwe lid een emailadres op dat als primair correspondentiemedium geldt tussen de vereniging en haar leden.

3. Ieder lid wordt geregistreerd in de database van de vereniging, te bereiken via http://www.LETSkring-delinde.nl, en in de mailgroep van de LETSkring.

4. Leden dienen hun aanbod in de database van de vereniging te registreren en daarmee publiek te maken.

5. Alle leden, maar in het bijzonder nieuwe leden, krijgen twee keer per jaar de gelegenheid een workshop te volgen om hun aanbod (opnieuw) te formuleren.

6. Individuele leden kunnen van elkaar hun inschrijfnummer, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailgegevens, vraag, aanbod en het saldo van transacties zien, evenals een zelf te onderhouden persoonlijk profiel.

7. Wijzigingen dienen door het lid zelf te worden aangebracht in de database.

8. Niet-leden kunnen alleen het geanonimiseerde overzicht van vraag en aanbod zien.

Privacy

9. Ten aanzien van de privacy dient vermeld te worden, dat alle gegevens van de leden door alle bestuursleden kunnen worden ingezien. Dit houdt in: alle gegevens die alle leden kunnen zien plus een volledig overzicht van de transacties per lid. Verder niets.

Contributie en saldi

10. De som van alle saldi van de vereniging is - per definitie - nul. Dat betekent dat er evenveel negatief saldo als positief saldo is onder alle leden.

11. Elk lid betaalt, of zal betalen, een contributie van € 6,- per kalenderjaar als bijdrage in de geldelijke kosten van de vereniging. Indien iemand in het tweede, derde of vierde kwartaal lid wordt, betaalt men respectievelijk € 4,50, € 3,00 of € 1,50.

12. Elk lid krijgt aan het begin van het kalenderjaar een factuur ter hoogte van de jaarlijkse contributie.

13. De contributie dient binnen zes weken betaald te zijn op rekeningnr NL48TRIO0390462004 tnv LETSkring de Linde, Tilburg onder vermelding van Naam, LETSnummer en de omschrijving "contributie" met het jaar waarover de contributie wordt betaald.

14. Indien de contributie niet tijdig betaald wordt zal het bestuur - na één schriftelijke aanmaning - overgaan tot het melden van de betalingsachterstand aan alle leden.

Kruikenverrekening

15. Leden van de Vereniging LETSKring 'de Linde' leveren elkaar diensten en/of goederen waarvoor niet wordt betaald met geld, maar met het lokale ruilmiddel 'kruiken'.

16. Het lid dat een dienst vraagt of goederen ontvangt, vergoedt het lid dat de dienst en/of goederen levert - kortweg een transactie - in kruiken.

17. Leidraad voor het bepalen van tarieven voor diensten kan zijn dat de arbeid van één uur 15 kruiken kost. Dat kan voor alle soorten werkzaamheden gelijk zijn. Onderling kan men daar anders over bepalen.

18. De registratie van de over te dragen kruiken - de transactie - gebeurt via de database door de betrokken leden zelf.

19. Incorrecte transacties kunnen - na akkoord van betrokken leden onderling - door het bestuur worden teruggedraaid. Deze transacties blijven geregistreerd staan, maar worden door de tegentransactie ongedaan gemaakt. De reden van correctie dient steeds vermeld te worden.

20. Onder bijzondere omstandigheden kan de registratie van transacties gebeuren via 'kruikencheques'. Op een kruikencheque dienen de namen en nummers van betrokken leden, de datum, het aantal kruiken en de geleverde dienst en/of goederen te staan, en de handtekening van de ontvanger van dienst en/of goederen. De ontvanger van de kruiken is verantwoordelijk voor het inleveren van de kruikencheque bij een van de bestuursleden. Het bestuurslid verwerkt in dat geval de kruikencheque in de database van de vereniging.

21. Een kruikencheque dient uiterlijk 3 maanden na de transactiedatum te worden ingeleverd. Is dat niet het geval dan wordt de transactie niet meer verwerkt.

22. De vereniging heeft eveneens een saldo dat wordt beheerd door het bestuur. Dit saldo wordt aangewend voor het vergoeden van activiteiten door de leden, waaronder het organiseren van feesten en bijeenkomsten, het rondbrengen van het tijdschrift en bestuurswerkzaamheden.

23. Elk lid draagt per maand 4 kruiken af voor de onder artikel 22 genoemde activiteiten. Deze worden aan het begin van elke maand automatisch geïnd.

24. Een lid mag niet meer dan 500 kruiken schuld hebben (= negatief staan). Is dat toch het geval dan mag dat lid geen diensten meer vragen of goederen afnemen, maar dient het saldo zo snel mogelijk te worden aangevuld. Bij een positief saldo van 500 kruiken mag er alleen zodanig worden gehandeld, dat het saldo minder wordt.

25. Het bestuur zal een lid met een saldo groter dan 500 kruiken negatief of positief aansporen te gaan handelen.

26. Onverlet het bepaalde in artikel 25 is en blijft het lid zelf verantwoordelijk het saldo zo snel mogelijk terug te brengen.

27. Drie maanden na de eerste aansporing zal - vanuit het bestuur - een melding uitgaan over die leden met wie niet meer gehandeld mag worden (vraag of aanbod), vanwege een buitensporig negatief of positief saldo.

Bestuur

28. De coördinatie van de vereniging is in handen van het bestuur. Deze wordt benoemd en heeft zitting conform de statuten.

29. Het bestuur doet tenminste vier keer per jaar verslag van haar besluiten.

Ombudsfunctionaris

30. De ledenvergadering (zoals bepaald in de statuten) stelt uit de leden van de vereniging een ombudsfunctionaris aan.

31. Elk misverstand of onenigheid over de uitvoering of waardering van werkzaamheden of transacties wordt bij voorkeur voorgelegd aan de ombudsfunctionaris, die daarvoor partijen hoort en daarna - bij voortduren van het geschil - een zwaarwegend advies geeft aan het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

32. Beëindiging van deelname aan Vereniging LETSKring 'de Linde' dient schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan. Het kruikensaldo mag dan niet negatief zijn. Tot het moment dat het kruikensaldo van betreffend lid minder dan nul bedraagt, blijft zowel de geldelijke als kruikencontributie verschuldigd.

33. In bijzondere gevallen kan - na overleg met het bestuur - het negatieve kruikensaldo worden afgekocht door de vereniging een bedrag te betalen gelijk aan de helft van het aantal kruiken in euro's.